Na základe hodnotenia súčasného stavu bude potrebné sústrediť pozornosť mesta na tieto hlavné úlohy:

 1. prostredníctvom oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu Kežmarok vytvárať  na jednotlivých materských a základných školách personálne a materiálne podmienky vyučovania telesnej výchovy tak, aby bolo možné napĺňať Školský vzdelávací program vrátane detí zdravotne oslabených.

Z: OŠMaŠ, MsÚ, MŠ, ZŠ  T: stály

 1. vytvárať  podmienky na zlepšenie postavenia učiteľov, ich každoročného morálneho a finančného ohodnotenia vo výchovno‐vzdelávacom procese, pri výkone športových aktivít vykonávaných v mimo vyučovacom čase, v záujmových útvaroch, pri príprave a účasti žiakov na školských športových súťažiach. Pozornosť  zamerať  na stabilizovanie kvalifikovanosti a odbornosti vyučovania telesnej výchovy na školách.

Z: OŠMaŠ, MsÚ, MŠ, ZŠ T: stály

Materské školy:

 • vytváranie podmienok na zabezpečenie zdravého štýlu detí v MŠ,
 • príprava metodických dní pre učiteľov,
 • pohybové aktivity 2x mesačne v telocvični ZŠ pre posledné ročníky MŠ,
 • pohybové aktivity 1x mesačne v telocvični ZŠ pre ostatné ročníky MŠ,
 • spolupráca ZŠ s MŠ,
 • Olympiáda MŠ pre všetky deti,
 • organizovanie športového dopoludnia každou MŠ 1x – posledné ročníky.

Základné školy:

 • príprava metodických dní pre učiteľov – zatraktívniť obsah a zameranie hodín TŠV,
 • zabezpečenie koordinátora pre TŠV na ZŠ,
 • špecializovaný učiteľ telesnej výchovy na 1. stupni,
 • organizovanie školských športových súťaží v rámci školy a medzi školami,
 • zvýšenie pohybových aktivít detí a mládeže vo voľnom čase – príprava ponuky zaujímavých športových krúžkov,
 • organizovanie športových súťaži a turnaj škôl pre 5. – 7. ročník – florbal, atletika, futbal, prehadzovaná,
 • organizovanie športových súťaži a turnaj škôl pre 8. a 9. ročník – volejbal, basketbal,
 • motivujúci program športových aktivít pre deti a mládež.

Šport pre všetkých

 • systém sprístupnenia školských a mestských športovísk širokej verejnosti,
 • organizovanie športových dní za podpory mesta Kežmarok,
 • lyžiarska bežecká dráha na mestskom futbalovom štadióne počas zimnej sezóny,
 • vytvárať podmienky pre podporu športových aktivít pre seniorov,
 • vytvárať príležitosti na účasť osôb so zdravotným znevýhodnením na športovej činnosti,
 • cielene a zámerne pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku vo vzťahu k aktívnemu tráveniu voľného času.

Výkonnostný šport

 • podpora mládežníckych výkonnostných športov do 18 rokov,
 • motivácia a odmeňovanie trénerov,
 • zlepšenie spolupráce mládežníckeho a dospelého športu

Systém financovania

 • každoročne v rozpočte mesta vyčleniť finančné prostriedky na plnenie krátkodobých a dlhodobých cieľov,
 • využívať viac zdrojové financovanie,
 • vytvárať predpoklady na postupné zvyšovanie percentuálneho podielu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rozvoj mládežníckeho športu,
 • rozdeľovanie : MŠK, priame a ostatné dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok,
 • úprava Všeobecného záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.

Finančné zdroje:

Možné zdroje príjmov do oblasti športu : rozpočet mesta, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Prešovský samosprávny kraj, súkromní sponzori, rodičia, Fond regionálneho rozvoja, štrukturálne fondy a pod.

Informovanie a propagácia v oblasti športu

Neodmysliteľnou podmienkou rozvíjania športového života obyvateľov mesta Kežmarok je systematická propagácia športového diania dostupnými komunikačnými prostriedkami. Dôležitá je hlavne propagácia:

 1. možnosti rekreačného športovania,
 2. aktivít športových klubov a ostatných športových organizácií,
 3. organizovania športových podujatí a súťaží v meste,
 4. dosiahnutých športových výsledkov kežmarských športovcov na športových súťažiach a podujatiach.

Prostriedky na propagáciu športu využívať webovú stránku mesta – sekciu šport, Kežmarskú televíziu, Noviny Kežmarok, Facebookovú stránku mesta Kežmarok a Instagram. Medializácia športových a výkonov kolektívov alebo jednotlivcov má silný vplyv na motiváciu k športovaniu obyvateľov mesta Kežmarok, a to hlavne detí a mládeže. Zviditeľnenie mestského športu sa uskutočňuje aj formou povinnosti prijímateľov dotácií z rozpočtu mesta propagovať mesto v zmysle príslušného VZN o poskytovaní dotácií.

Monitorovanie a aktualizácia

Koncepcia rozvoja športu je materiálom otvoreným, ktorý je nie len možné, ale aj nevyhnutné pravidelne aktualizovať. Periodicita aktualizácie nie je striktne daná zákonom alebo ani iným predpisom, preto sa bude realizovať vždy, keď vznikne potreba zo strany mesta Kežmarok. Plnenie cieľov je závislé a priamo sa odvíja od schváleného rozpočtu mesta Kežmarok na príslušný rozpočtový/kalendárny rok, ktoré schvaľuje MsZ v Kežmarku, Vyhodnocovanie plnenia cieľov daných Koncepciou rozvoja športu sa bude realizovať priebežne počas celého obdobia.