Tvorba koncepčného materiálu by sa mala opierať predovšetkým o legislatívu Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti športu.

Medzi základné dokumenty EÚ v oblasti športu patria :

Európska charta o športe (2001) Biela kniha o športe (2007)

Základné dokumenty a právne normy Slovenskej republiky v oblasti športu patria :

Úlohy štátu v oblasti športu na obdobie 2012 – 2020 stanovuje dokument „Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020“ (2012).

Právnou úpravu v oblasti športu riešia tieto všeobecne záväzné právne predpisy:

zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,

zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý v § 4 stanovuje obci pri výkone samosprávy zabezpečovať výstavbu, údržbu a výkon správy športových obecných zariadení, utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a utvárať podmienky na telesnú kultúru a šport,

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých predpisov,

zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 10 určuje ako jeden zdroj financovania športu “c) prostriedky z rozpočtov obcí“,

nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválený NR SR 26.11.2015, účinný od 1.2.2020.

Zo zákona o športe:

V zmysle § 64 obec pri výkone samosprávy:

 1. vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,
 2. podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,
 3. zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,
 4. môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,
 5. podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,
 6. podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,
 7. oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.

 

Európska charta o športe

Cieľ Charty

Vlády s úmyslom podporovať rozvoj športu ako dôležitého faktora ľudského rozvoja prijímajú opatrenia v rámci ustanovení tejto Charty v súlade s princípmi stanovenými v Kódexe športovej etiky s cieľom:

 1. Umožniť každému jednotlivcovi venovať sa športu, a hlavne:
  • zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mali možnosť účasti na vyučovaní telesnej výchovy a príležitosť nadobúdať základné športové zručnosti;
  • zabezpečiť každému možnosť venovať sa športu a telesnej rekreácii v bezpečnom a zdravom životnom prostredí;
  • v spolupráci s príslušnými športovými organizáciami zabezpečiť každému, kto má záujem a schopnosti, možnosť zvyšovať si svoju športovú výkonnosť na úrovni osobného alebo verejne uznaného vynikajúceho výkonu;
 1. Chrániť a rozvíjať mravné a etické základy športu, ľudskú dôstojnosť a bezpečnosť tých, ktorí sú zapojení do športových aktivít. Chrániť šport, športovcov a športovkyne pred zneužívaním na politické, komerčné a finančné ciele a pred znevažujúcimi s ponižujúcimi postupmi, vrátane užívania drog, sexuálneho obťažovania a zneužívania najmä detí, mladých ľudí a žien.

Budovanie základne

V snahe podnecovať športové návyky medzi mládežou, rozvíjať jej fyzickú zdatnosť a nadobúdať športové zručnosti sa príjmu príslušné opatrenia, hlavne na:

 • zabezpečenie dostupnosti programov, zariadení a primeraného času pre šport, rekreáciu a telesnú výchovu pre všetkých žiakov;
 • zabezpečenie výučby kvalifikovanými učiteľmi na vysokých školách;
 • vytvorenie vhodných príležitostí pre ďalšie pestovanie športu po skončení povinnej školskej dochádzky;
 • podporu rozvoja spolupráce medzi školami alebo inými výchovno-vzdelávacími zariadeniami, školskými športovými klubmi a miestnymi športovými klubmi;
 • úpravu a rozvoj využitia športových zariadení školami a miestnou komunitou;
 • vytváranie takej spoločenskej atmosféry, aby rodičia, učitelia, tréneri a vedúci viedli mládež k pravidelnému telesnému cvičeniu;
 • poskytovanie výchovy k športovej etike všetkým žiakom od základných škôl.

Šport a jeho trvalý rozvoj

Zabezpečovanie a zlepšovanie telesného, sociálneho a duševného blahobytu ľudí a budúcich generácií si vyžaduje prispôsobiť športové aktivity, vrátane aktivít v mestách, na vidieku a pri vode, obmedzeným zdrojom tejto planéty a uskutočňovať ich v súlade so zásadami udržateľného rozvoja a vyváženého riadenia životného prostredia. To znamená, okrem iného:

 • zohľadňovať prírodné a ekologické hodnoty pri plánovaní a budovaní športových zariadení;
 • podporovať a povzbudzovať športové organizácie a v ich úsilí o ochranu prírody a životného prostredia;
 • zvyšovať povedomie ľudí o vzťahoch medzi športom, udržateľným rozvojom a poznaním a prírody.