Centrum voľného času v Kežmarku plní hlavnú úlohu vo výchovnovzdelávacích aktivitách, v pravidelnej a príležitostnej činnosti detí a mládeže. Cieľom činnosti v oblasti športu je vytvorenie podmienok komplexného vplyvu športu na rozvoj osobnosti človeka v každom vekovom období, sociálnom postavení, či zdravotnej spôsobilosti. Mesto Kežmarok podporuje športovanie detí a mládeže cez CVČ uskutočňovaním, organizovaním a spolufinancovaním školských športových súťaží na regionálnej úrovni.

Školské športové súťaže

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je vyhlasovateľom školských športových súťaží. Organizujú sa školské, okresné, krajské kolá, ktoré končia na majstrovstvách Slovenska. Súťaže sa organizujú s cieľom osloviť najširší okruh detí a mládeže. Jedná sa o širokú škálu aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť jednotlivci ako aj skupiny. Koordinátor a usporiadateľ súťaží pre základné a stredné školy v obvode Kežmarok je Centrum voľného času Kežmarok. Súťaže sa organizujú v objektoch škôl, ktoré majú k dispozícii telocvične a športové areály. Financovanie týchto súťaží je zabezpečované MŠVVaŠ SR prostredníctvom krajských školských úradov. Základné školy v okrese sa aktívne zapájajú do všetkých školských športových súťaží. V školskom roku 2018/2019 sa na športových súťažiach v okrese Kežmarok zúčastnilo spolu 1632 detí. Zo stredných škôl ich bolo 492 a zo základných škôl 1140. Chlapcov bolo 891 a dievčat 741.

Pre stredné školy bolo spolu 9 súťaží (cezpoľný beh, futsal, stolný tenis, bedminton, basketbal, florbal, volejbal, veľký futbal a atletika), pre základné školy  12 súťaží, z toho 2 súťaže na Krajskej úrovni (stolný tenis a malý futbal dievčat a chlapcov). Zvyšných 10 súťaží boli okresné kola (cezpoľný beh, stolný tenis, bedminton, florbal, volejbal, basketbal, vybíjaná, MC Donald´s, malý futbal a atletika).

Náklady na prenájom športovísk za rok 2019 boli 9699€.

Záujmová športová činnosť v CVČ Kežmarok

Centrum voľného času Kežmarok má otvorených 33 záujmových športových krúžkov, na ktorých sa zúčastňuje 437 detí. Ich vedenie je zabezpečené externými a internými vedúcimi pracovníkmi.

Záujmové krúžky v školskom roku 2019/2020 so športovým zameraním

Por. Číslo Názov krúžku Počet prihlásených
1. Badminton 1. 12
2. Badminton 2. 12
3. In-line 1. 12
4. In-line 2. 12
5. In-line 3. 12
6. In-line 4. 12
7. Jiu-Jitsu sebaobrana 12
8. Jiu-Jitsu 13
9. Kondičná športová príprava 14
10. Lezenie na umelej stene 1. 12
11. Lezenie na umelej stene 2. 11
12. Lezenie na umelej stene 3. 7
13. Lezenie na umelej stene 4. 5
14. Parkour-freerunning 1. 16
15. Parkour-freerunning 2. 16
16. Parkour-freerunning 3. 9
17. Posilňovňa 5
18. Rehabilitačné plávanie 1. 12
19. Rehabilitačné plávanie 2. 12
20. Rehabilitačné plávanie 3. 12
21. Rehabilitačné plávanie 4. 12
22. Rehabilitačné plávanie 5. 12
23. Šach 5
24. Šport pre všetkých 1. 17
25. Šport pre všetkých 2. 18
26. Športová futbalová prípravka 24
27. Športová hokejová prípravka 26
28. Športová streľba z luku 21
29. Športová volejbalová príprava dievčat 17
30. Športovo-pohybové hry – najmladší žiaci 7
31. Športovo-pohybové hry – mladší žiaci 26
32. Volejbal pre mladých 12
33. Základy horolezectva 12
Spolu:   437