Mesto Kežmarok je zriaďovateľom troch materských škôl s právnou subjektivitou, dvoch plne organizovaných základných škôl a jednej základnej školy s materskou školou s právnou subjektivitou, základnej umeleckej školy a centra voľného času.

Materské školy

Materská škola Cintorínska:

Materská škola organizuje pre deti športové súťaže ,,Jarný trojboj“ a ,,Jesenný trojboj“, kde deti súťažia v troch disciplínach: beh, hod a skok. Výsledky dosiahnuté v oboch súťažiach sa navzájom porovnávajú. Deti s najlepšími výsledkami sa zúčastňujú na Detskej olympiáde, ktorú každoročne organizuje ZŠ s MŠ Nižná brána. V spolupráci s ZŠ. Dr. D. Fischera sa deti najvyššieho ročníka zúčastňujú hodiny telesnej výchovy 2 krát mesačne, ktorá slúži na zoznámenie s prostredím, základnými návykmi správania sa v telocvični. Škola disponuje triedou na pohybovú prípravu, ktorá je vybavená náčiním a náradím na športové aktivity detí. Areál školy umožňuje vykonávanie športových hier, kruhový aktivít, hranie futbalu, basketbalu, behu, behu cez prekážky, v zimnom období sánkovanie.

Materská škola Kuzmányho:

Materská škola je zapojená do edukačného projektu “Zdravá škola“ a “S Adamkom hravo a zdravo“. Projekty sú zamerané na zdravý životný štýl. V rámci materskej školy si organizujú “Deň detskej radosti“, kde deti vykonávajú športové aktivity na 8 stanovištiach. MŠ disponuje 3 telocvičňami malých rozmerov, v ktorých sa nachádza základné náradie a náčinie. Nádvorie MŠ je rozsiahle, ktoré sa využíva na  pohybovú aktivitu detí po celý rok. MŠ organizuje v rámci pohybových aktivít aj exkurzie pamiatok mesta, vychádzky s deťmi. Deťom predškolského veku je k dispozícii telocvičňa na ZŠ DR. Daniela Fischera 2x v mesiaci. V zimnom období sa deti venujú sánkovaniu a korčuľovaniu.

Materská škola Možiarska:

Vo vyučovacom procese je zaradená telesná výchova podľa školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa zúčastňujú všetky triedy. Škola je vybavená telocvičnou, kde sa nachádza základné náradie a náčinie. Areál školy disponuje školským dvorom, kde sa pravidelne venujú športovým hrám a aktivitám. Na programe sú vychádzky do lesoparku a okolia. Materská škola každoročne organizuje Olympiádu detí MŠ Možiarska v troch disciplínach – hod, skok a beh. Deti s najlepšími výsledkami sa zúčastňujú na Olympiáde materských škôl na ZŠ Nižná brána.

Materská škola Nižná brána:

Materská škola sa nachádza v budove základnej školy Nižná brána, ktorá disponuje 3 telocvičňami, priestranným areálom s atletickou dráhou, multifunkčným ihriskom, ihriskom na plážový volejbal. K dispozícii je futbalový krúžok 2x týždenne, ktorý navštevuje 8 detí. V rámci športových dní mesta Kežmarok organizuje ZŠ Nižná brána Olympiádu detí materských škôl mesta Kežmarok a pre zdravotne znevýhodnené detí organizuje Paralympiádu. Na programe ma škola výlety do Vysokých tatier, lesoparku v Kežmarku. Škola je zapojená do projektu ,,Zdravá škola“. Okrem toho je vyvíjaná snaha zo strany školy zúčastňovať sa s deťmi športových akcií organizovaných mestom.

Materská škola sv. Kríža:

Materská škola sídli v budove základnej školy sv. Kríža, ktorá je vybavená malou a veľkou telocvičnou, multifunkčným ihriskom, tanečnou sálou. Škola sa zapojila do projektu  Raiffeisen Bank a zrekonštruovala atletickú dráhu a doskočisko. V triedach prebiehajú ranné cvičenia. Na multifunkčnom ihrisku sa deti venujú loptovým hrám 1 x krát týždenne každá trieda. Pohybové aktivity vykonávajú v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Pobyt vonku s deťmi je pravidelný v závislosti od počasia. V zimnom období je na programe aj sánkovanie. Deti absolvujú 1x mesačne aj „tréning“ s trénerom Milanom Glevaňakom, ktoré sú zamerané na rozvoj pohybovej aktivity a zručnosti. Deti sa zúčastňujú aktivity jazdy na bicykli a odrážadle na cyklistickom chodníku priamo za MŠ alebo v Centre voľného času v Kežmarku.

Prehľad návštevnosti MŠ

Materská škola Počet detí
MŠ Cintorínska 95
MŠ Možiarska 96
MŠ Kuzmanýho 175
MŠ Nižná brána 63
MŠ sv. Kríža 165
SPOLU: 594

Počet k 15.09.2019

Základné školy

V rámci predmetu telesnej výchovy sú rozvíjané pohybové schopnosti a koordinačné zručnosti detí a mládeže. Žiaci nadobúdajú  pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti k starostlivosti o svoje zdravie a formuje sa vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Na hodiny telesnej výchovy sa využívajú hlavne vlastné telocvične, vonkajšie priestory /ihriská, atletické dráhy, multifunkčné ihriská, doskočiská/.

V základných školách v meste Kežmarok je priemerný počet vyučovacích hodín telesnej výchovy na 1. stupni 2 hodiny týždenne, na 2. stupni 2 hodiny týždenne, okrem ZŠ Nižná brána, ktorá vo viacerých ročníkoch 3 hodiny týždenne. Plavecké výcviky je možné realizovať iba v bazéne pri základnej škole Ľubica, ktorý kapacitne nevyhovuje. Lyžiarske výcviky sú financované Ministerstvom školstva SR, čo umožňuje účasť všetkých žiakov škôl.

Prehľad návštevnosti ZŠ

Názov školy Počet žiakov Počet žiakov oslobodených od TŠV
ZŠ Nižná brána 537 3
ZŠ Grundschule 487 1
ZŠ Dr. D. Fischera 623 6
ZŠ sv. Kríža 416 7
Spolu: 2063 17

Počet k 15.09.2019

Športové zariadenia na základných školách

Športové zariadenia ZŠ Nižná brána ZŠ Grundschule ZŠ Dr. D. Fischera ZŠ sv. Kríža
Telocvičňa 3 2 2 2
Posilňovňa 1 1
Futbalové ihrisko 1
Atletická dráha 1 1
Volejbalové ihrisko 2
Multifunkčné ihrisko 1 2 1 1
Futbalové mini ihrisko 1
Doskočisko 1 1
Hokejbalové ihrisko 1

 

Základná škola Nižná brána:

Základná škola s materskou školou Nižná brána je plne organizovaná ZŠ. V školskom roku 2019/2020 má škola 24 tried denného štúdia, 12 tried na 1. stupni, z toho jedna trieda prípravného ročníka tzv. logopedického ročníka a 12 tried na 2. stupni s celkovým počtom 537 žiakov. V škole pracuje školský klub detí so štyrmi  oddeleniami s celkovým počtom 120 detí, v ktorých sa trikrát týždenne vykonáva klubová činnosť so zameraním na šport, výtvarné umenie a ručné práce.

Škola pravidelne organizuje školské turnaje v kolektívnych športoch Olympiádu pre žiakov 1. stupňa, turnaj vo vybíjanej, súťaže v netradičných športových disciplínach. Počet hodín telesnej výchovy na ZŠ pre 1., 2., 4., 5., 6., ročník sú 3 hodiny týždenne, 2 hodiny týždenne majú 3., 7., 8., 9. ročník /3. ročník absolvuje plavecký výcvik, preto má len 2 hodiny/. V ponuke sú záujmové krúžky, ktorých je otvorených 8 na školský rok 2019/2020 a zúčastňuje sa 128 detí. Škola umožňuje deťom, mládeži a širokej verejnosti športovať v športovom areáli denne.

Veľká telocvičňa je využitá na 90%, stredná na 80% a malá na 60%, k dispozícii sú pondelok až nedeľa od 08:00 do 20:30.

Športový areál školy je dobrom stave, rekonštrukciu si vyžadujú antukové volejbalové ihriská, osvetlenie vo veľkej telocvični, výmena palubovej podlahy v strednej telocvični.

Prehľad záujmových krúžkov na ZŠ Nižná brána

Názov záujmového krúžku Počet detí
Florbal 15
Futsal mladší žiaci 20
Futsal starší žiaci 20
Šikovní štvrtáci 15
Tanečný krúžok 8
Hokej 20
Futsal najmladší žiaci 15
Gymnastika pre 1. stupeň 15
Spolu: 128

 

ZŠ – Grundschule Hradné námestie 38:

V školskom roku 2019/20 má škola 23 tried denného štúdia, 10 tried na 1. stupni  a 13 tried na 2. stupni s celkovým počtom 487 žiakov. Žiaci na 1. a 2. stupni absolvujú 2 hodiny telesnej výchovy týždenne. V rámci doplnenia učebného plánu pre hodiny telesnej výchovy škola organizuje kurz korčuľovania, lyžiarsky a plavecký výcvik. Škola disponuje veľkou a malou telocvičňou, 2 vonkajšími ihriskami s umelou trávou, na hodiny atletiky sa využíva areál parku za hradom. Potreby školy sa orientujú na vybudovanie atletickej dráhy a doskočiska, basketbalových košov, výmenou povrchu na ihrisku s umelou trávou a zateplenie strechy malej a veľkej telocvične.

Prehľad záujmových krúžkov na ZŠ – Grundschule

Názov záujmového krúžku Počet detí
Florbal 12
Futbal pre 1. ročník 12
Spolu: 24

 

Základná škola Dr. Daniela Fischera:

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 06001, Kežmarok je plne organizovaná ZŠ. V školskom roku 2019/20 má škola 27 tried denného štúdia, 12 tried na 1. stupni a 15 tried na 2. stupni s celkovým počtom 623 žiakov. Na 1. a 2 stupni majú žiaci 2 hodiny TŠV týždenne. Možnosti doplnenia učebného plánu pre hodiny telesnej výchovy využívajú formou bedmintonu, cvičeniami úpolov a na fitlopte, hokejbalom, inline korčuľovaním, ringom a florbalom. Škola má otvorených 7 športových krúžkov, ktoré navštevuje 126 detí. Disponuje 2 telocvičňami, multifunkčným ihriskom, hokejbalovým ihriskom, posilňovňou a bežeckou dráhou.

Malá a veľká telocvičňa je k dispozícii pondelok až piatok od 08:00 do 19:00, obsadenosť oboch telocviční je 100%.

Bežecká dráha s doskočiskom je v havarijnom stave – nutnosť rekonštrukcie.

Prehľad záujmových krúžkov na Dr. Daniela Fischera

Názov záujmového krúžku Počet detí
Volejbal 12
Basketbal 13
Futbal 17
Florbal 31
Atletická príprava 19
Pohybové hry- basketbal 18
Karate 16
Spolu: 126

 

Základná škola sv. Kríža:

Základnú školu navštevuje 398 žiakov v školskom roku 2019/2020. Škola disponuje 2 telocvičňami a multifunkčným ihriskom s umelým trávnikom, ktoré sú v súčasnosti postačujúce. Na škole je otvorený futbalový krúžok, do ktorého je zapísaných 20 žiakov 1. stupňa ZŠ. V rámci Športovej akadémie Mateja Tótha je zapojených 20 žiakov 1. stupňa ZŠ a v Školskej futbalovej lige je zapísaných 25 žiakov 2. stupňa ZŠ.

Malá a veľká telocvičňa je k dispozícii od pondelka do piatka, obsadenosť oboch telocviční je 70%. Malá telocvičňa je využívaná predovšetkým žiakmi ZUŠ.

Stredné školy

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku:

Každá trieda gymnázia má 2 hodiny telesnej výchovy týždenne. Úplne oslobodených od telesnej výchovy je 15 študentov. Na škole sú otvorené 3 záujmové krúžky, ktoré navštevuje 53 študentov. Škola disponuje telocvičňou na Tvarožnianskej ulici a malou telocvičnou, ktorá je súčasť budovy školy. Telocvične si vyžadujú rekonštrukciu.

Prehľad záujmových krúžkov na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava

Názov záujmového krúžku Počet detí
Basketbal 16
Bedminton 18
Športové hry 19
Spolu: 53

 

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok:

Študenti absolvujú 2 hodiny TŠV týždenne. Na škole je otvorených 5 záujmových krúžkov, na ktorých sa zúčastňuje 67 študentov. Z hodín TŠV je celkovo oslobodených 5 študentov a čiastočne oslobodení sú 4 študenti. Škola má k dispozícii telocvičňu a posilňovňu.

Prehľad záujmových krúžkov na SOŠ, Garbiarska

Názov záujmového krúžku Počet detí
Športové hry 12
Florbal 15
Kondičné cvičenia 15
Atletický krúžok 12
Nohejbal 13
Spolu: 67

 

Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku:

Študenti všetkých ročníkov absolvujú 2 hodiny TŠV týždenne. Z celkového počtu 265 študentov je úplne oslobodených od TŠV 28. V rámci možnosti doplnenia učebného plánu škola využíva vyučovanie netradičných športov a nových trendov v cvičení. Škola využíva na telesnú výchovu telocvičňu, posilňovňu, školský dvor, antukové ihrisko, cyklochodník.

Školský dvor a antukové ihrisko je potrebné zrekonštruovať. Návrh financovania rekonštrukcie zo zdrojov EÚ.

Prehľad záujmových krúžkov na HAOBKK

Názov záujmového krúžku Počet detí
Kondičné posilňovanie – posilňujeme ku zdraviu 9
Loptové hry – kondičné posilňovanie 9
Spolu: 18

 

Škola umeleckého priemyslu:

Časová dotácia pre predmet TŠV sú 2 hodiny týždenne. Úplne oslobodených študentov o TŠV je 10. Štátny vzdelávací program určuje na vyučovanie TŠV časovú dotáciu 8 vyučovacích hodín za štúdium, takýto rozsah má škola ponechaný aj v Školskom vzdelávacom programe. Disponibilné hodiny  na rozšírenie časovej dotácie predmetu TŠV nevyužili. Škola nedisponuje vlastným športovým zariadením, na hodiny TŠV využívame Mestskú športovú halu a okolie školy v letných mesiacoch.

Prehľad záujmových krúžkov na ŠUPKK

Názov záujmového krúžku Počet detí
Sezónne činnosti 23
Spolu: 23

 

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická:

Časová dotácia pre predmet TŠV sú 2 hodiny týždenne. Úplne oslobodených študentov o TŠV je 14. Podľa materiálno-technického vybavenia a pomôcok využíva škola doplnenie učebného plánu TŠV, cvičenie s fitloptami, švihadlami, florbal, posilňovanie, bedminton. V zimnom období má škola možnosť využívať ľadovú plochu. Na škole je otvorených 7 záujmových krúžkov. Škola disponuje telocvičňou, posilňovňou a tenisovým kurtom. Aktuálne prebieha projekt na rekonštrukciu telocvične a posilňovne.

Prehľad záujmových krúžkov na SOŠ AaT

Názov záujmového krúžku Počet detí
Kondičné posilňovanie 13
Branno – športový krúžok 16
Futbalový krúžok 12
Športové hry 20
Športovo – pohybový krúžok 12
Volejbalom ku zdraviu 14
Šachový krúžok 12
Spolu: 99

 

Prehľad počtu študentov na stredných školách

Názov školy Počet študentov
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 235
Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku 265
Škola umeleckého priemyslu 142
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 348
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 437
SPOLU: 1427

 

Športové objekty na stredných školách

Športové zariadenie Gymnázium Hotelová akadémia Škola umeleckého priemyslu SOŠ Garbiarska SOŠ AaT
Telocvičňa 2 1 1 1
Posilňovňa 1 1 1
Antukové ihrisko 1
Tenisový kurt 1