Mestská polícia nepôsobí len represívne, ale dôraz kladie aj na preventívne pôsobenie.
V rámci preventívneho pôsobenia bolo naším záujmom prostredníctvom prednášok s názvom Športuj bez drog v čo najväčšej možnej miere eliminovať užívanie legálnych aj nelegálnych drog žiakmi a študentmi škôl v meste. Naším cieľom bolo spoločne s občianskym združením Bez drog poukázať na skutočnú pravdu o drogách, keďže zo skúseností vieme, že drogoví díleri dokážu povedať čokoľvek, len aby drogy konzumentom predali.
Pravdivé fakty pomôžu mladým ľuďom lepšie sa orientovať v množstve informácií, pretože mladí ľudia sú v súčasnosti vystavení účinkom drog v skoršom veku než kedykoľvek predtým. V kontexte s tým, že mesto Kežmarok je v roku 2022 Európskym mestom športu, veríme, že aj mestská polícia v týždni od 23. do 27. mája takouto aktivitou primárne prispela k tomu, aby sa žiaci a študenti škôl venovali radšej športu a aby sa dokázali vždy rozhodnúť pre život bez drog. Zároveň sme však chceli apelovať aj na to, aby sa deti nehanbili požiadať o pomoc, ak sa oni sami alebo niekto z ich okolia stane obeťou takejto protispoločenskej činnosti.
Štefan Šipula
náčelník mestskej polície