Šport a športové aktivity majú celospoločenský význam v oblasti vzdelávania, zdravia občanov, prevencie proti nežiaducim spoločenským a civilizačným javom. Sú nositeľmi časti kultúrneho dedičstva a národnej identity. Šport má také významné postavenie v spoločnosti, že vo väčšine krajín EÚ má oporu v ústave a je v nej zakotvený. V súčasnosti sa stal osobitným sociálnym fenoménom plniacim viaceré úlohy. Ako prostriedok rozvoja osobnosti plní šport výchovnú a sociálnu úlohu. Vykonávaný primeraným spôsobom upevňuje zdravie, zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, je kultivovaným prostriedkom trávenia voľného času. Hodnoty, ktoré šport sprostredkúva, pomáhajú rozvoju vedomostí, motivácie, zručností a stimulujú osobné úsilie. Osobitnú dôležitosť má šport pre vypestovanie zdravého životného štýlu u detí a mládeže.

Šport a rozvoj športu patrí medzi národné priority Slovenskej republiky, čo sa odráža aj v strategických dokumentoch štátu a územnej samosprávy. Pri spracovaní tejto koncepcie rozvoja športu mesta Kežmarok sme vychádzali z platnej legislatívy v oblasti športu, predloženého zmapovania a analýz športovej a školskej infraštruktúry, cieľov športových klubov a skúseností pri ich napĺňaní v rámci časového obdobia skoršej minulosti i aktuálnej súčasnosti, tradícií jednotlivých druhov športov, prejaveného záujmu o konkrétne druhy a spôsoby fungovania športových klubov a v neposlednom rade z možností a schopností ich finančného zabezpečenia.

Koncepcia športu na základe analýzy súčasného stavu stanovuje základné ciele, na ktoré sa bude v budúcnosti orientovať podpora mesta Kežmarok. Do jej plnenia by mali aktívne vstúpiť viacerí aktéri:

– vedenie mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, mestský úrad, športové kluby (organizácie) a široká verejnosť. Pre naplnenie koncepcie rozvoja športu je dôležité, aby sa s ňou stotožnila športová verejnosť na všetkých úrovniach.

Prioritami mesta Kežmarok v oblasti športu je:

  • Podpora športu pre všetkých ako odporúčaný spôsob aktívneho trávenia voľného času;
  • Podpora úspešných športovcov a športových organizácií;
  • Boj proti negatívnym javom v športe;
  • Rozšírenie pohybových aktivít ako dennej súčasti života medzi čo najväčší počet občanov mesta;
  • Zabezpečenie transparentného a efektívneho financovania športu z rozpočtu mesta.