Pri tvorbe koncepcie je potrebné vychádzať zo všeobecnej stratégie, ktorá je definovaná v základných dokumentoch Európskej únie a Slovenskej republiky a aplikovaná smerom k samospráve. To znamená :

Chápať šport ako integrálnu súčasť života mesta a jeho občanov so zreteľom aj na jeho výchovnú, spoločenskú a kultúrnu funkciu.

Vytvárať podmienky pre rozvoj športu v rámci daných kompetencií a možností mesta, vytvárať priestor pre spoluprácu všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti športu.

Podporovať šport predovšetkým v tých oblastiach a formách, ktoré umožnia účasť (aktívnu či pasívnu) čo najširšej verejnosti.

Pri rozvoji a podpore športu nadväzovať najmä na športové tradície mesta, rešpektovať súčasný vývoj športov a ich členskú základňu, ako aj špecifické podmienky mesta, prípadne regiónu pre rozvoj jednotlivých odvetví športu.

Smerovať postavenie mesta Kežmarok ako regionálneho centra športu a športových podujatí, aj nadnárodného charakteru.

Chápať podporu športu aj z hľadiska ekonomického potenciálu pre mesto Kežmarok, prípadne región.